ಸಂರಕ್ಷಿತ: ಬಂದಳಿಕೆ

ಪಠ್ಯವನ್ನು ಗುಪ್ತಪದದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿ:

Advertisements

ಕನಸಿನ ನಿಜ

ವಿಶಾಲ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ
ಓಡಾಡುತಿಹ ಜನರು
ಸರತಿಯಂತೆ
ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು
ವೇಗವಾಗಿ ಅರಾಮವಾಗಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವರೇ
ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ
ಮನೆ ಕೊಳ್ಳ ಬಂಗಲೆ ಎಲ್ಲವೂ
ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ
ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು

ಪಕ್ಕದ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳು
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ
ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಂತೂ
ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದು ನರಳುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದಾರೆ ಹಲಕೆಲವರು
ಹಾಡಿ ನ್ಯಾಯದ ಬಂಟರು
ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ
ಹೋಗಲಿಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ವಿಚಿತ್ರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ

ಆಚೆಯವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು
ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ

ಬಂದಳಿಕೆ

ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ
ಅಪರೂಪದ
ಗಿಡವೊಂದು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು
ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲು
ಮನಸ್ಸಾಗದೇ
ಎತ್ತಿ ತಂದು
ಜೋಪಾನವಾಗಿ
ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಇಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದೆ
ಈಗ ಅದೇ
ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ಅಪೋಷಣೆಯಾಗಿಸಿದೆ
ಸ್ವಂತಿಗೆಗೆ
ಆಸ್ಪದವೇ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆವರಿಸಿ
ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ!!
ಈಗ ನಾನೇ
ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಲು ನೆಲ
ಮೇಲೊಂದು ಸೂರು